• Regulamin konta

Regulamin konta

 

w sklepie modamarket

 

SPIS TREŚCI

 

 • 1 Definicje

 

 • 2 Kontakt ze Sprzedawcą

 

 • 3 Wymogi techniczne

 

 • 4 Konto

 

 • 5 Reklamacje

 

 • 6 Dane osobowe

 

 • 7 Zastrzeżenia

 

 

 

§ 1 DEFINICJE

 

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje

 

indywidualne Konto.

 

Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.

 

Sklep – sklep internetowy modamarket prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem modamarket.com.pl Sprzedawca - PAWEŁ SZCZĘSNY, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAWEŁ SZCZĘSNY, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5511143915 , nr REGON 070682120, Stanisław Dolny 372, 34-130 Stanisław Dolny

 

 

  • 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 

 1. Adres pocztowy: Stanisław Dolny 372, 34-130 Stanisław Dolny

 

 1. Adres e-mail: pawelsny@interia.pl

 

 1. Telefon: 509329872

 

 

 

  • 3 WYMOGI TECHNICZNE

 

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

 

aktywne konto e-mail

 

 

urządzenie z dostępem do Internetu

 

 

przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

 

 

 

 

  • 4 KONTO

 

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego, ale jednocześnie konieczne do dokonania zakupów w Sklepie.

 

 1. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

 2. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

 

 1. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 2. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

 

 1. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: pawelsny@interia.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

    • 5 REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail pawelsny@interia.pl.

 

 1. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

 

  1. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

   • 6 DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

 

 1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

 

   • 7 ZASTRZEŻENIA

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

 

 1. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.

 

 1. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

 

  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu

 

  1. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi

 

  1. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

 

 1. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

 2. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy pawelsny@interia.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

 3. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.